Gallery Detail

Shree Sai Amrit Katha on Guru Poornima at Alandi Sai Mandir, Pune. (19 July 2016)

Shree Sai Amrit Katha on Guru Poornima at Alandi Sai Mandir, Pune.