Gallery Detail

Shree Sai Amrit Katha at Samadhi Mandir Shirdi, Day-2 (13 April 2017)