Gallery Detail

Shree Sai Amrit Katha at Samadhi Mandir Shirdi, Day-1 (12 April 2017)